Fundusze UE przyczyniły się do wzbogacenia oferty turystycznej.

Fundusze UE przyczyniły się do wzbogacenia oferty turystycznej.

 

  • Jest już dostępny najnowszy Raport NIK na temat wykorzystania funduszy UE – “WSPARCIE RUCHU TURYSTYCZNEGO Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ”.
  • W ramach unijnych programów na lata 2007-2013 w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim zrealizowano łącznie niemal tysiąc projektów.
  • UE dostrzegając korzyści, jakie mogą wynikać z rozwoju turystyki przeznaczyła
    na ten cel w latach 2007–2013 środki pięciokrotnie wyższe niż
    w okresie 2004–2006.

Najwyższa Izba Kontroli , delegatura w Rzeszowie zbadała stopień wykorzystania funduszy unijnych oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy regionów.

Z doniesień medialnych wynikało, że nie wszystkie środki pochodzące z UE zostały zainwestowane skutecznie i efektywnie. Wskazywano, że niektóre z dofinansowanych inwestycji turystycznych zlikwidowano po upływie okresu trwałości, zaś inne nie były utrzymywane w należytym stanie, pozwalającym na korzystanie z nich w pełnym zakresie przez turystów. Ponadto według tych doniesień, na niezadowalającym poziomie były informacja i promocja turystyczna, a także monitorowanie ruchu turystycznego.
Powyższe okoliczności stanowiły uzasadnienie podjęcia kontroli przez NIK.

fot. Pixabay

W ocenie ogólnej kontrolerzy NIK stwierdzają, iż działania podjęte w obszarze turystyki, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego a także Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz ich efekty, w wymierny sposób przyczyniły się do wzbogacenia oferty turystycznej obszarów objętych wsparciem UE w perspektywie finansowej 2007–2013.

W ramach tych środków zrealizowano prawie tysiąc projektów, na które przeznaczono
łącznie 3,6 mld zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie w ww programów.

Inwestycje zwiększyły atrakcyjność i dostępność turystyczną trzech przygranicznych województw. Odzwierciedla to poprawa większości wskaźników GUS dotyczących turystyki w tych województwach, m.in. odnoszących się do liczby turystów czy miejsc noclegowych.

W realizacji programów oraz w ramach dofinansowanych projektów nie ustrzeżono się jednak błędów, ograniczających pozytywne oddziaływanie udzielonego wsparcia.
Odnotowano projekty, które ze względu na lokalny charakter, faktycznie nie wywarły istotnego wpływu na rozwój turystyki. Przyczyniły się przede wszystkim do poprawy gminnej infrastruktury i służyły głównie mieszkańcom.
Niektóre ze zrealizowanych inwestycji wykorzystywano w niewielkim zakresie, m.in. w związku z ich niewłaściwym umiejscowieniem, niezadawalającym stanem technicznym, brakiem odpowiedniego oznakowania oraz ograniczoną dostępnością.

 

Pełen tekst kontroli NIK dostępny pod adresem: https://www.nik.gov.pl/plik/id,16381,v,artykul_16002.pdf

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.