Instytucje wspierające biznes

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie jest  organizacją  samorządu  gospodarczego  reprezentującą  interesy  gospodarcze  zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności gospodarczej wobec administracji publicznej. Celem działalności Izby jest wsparcie firm członkowskich w podnoszeniu ich konkurencyjności, innowacyjności oraz promocja działalności gospodarczej w kraju i za granicą. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie wykonuje zadania, które służą budowie silnego samorządu gospodarczego poprzez działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, internacjonalizację małopolskich przedsiębiorstw oraz wzmacnianie współpracy między uczelniami a biznesem. Zadania: współtworzenie  i  współrealizacja  regionalnej  polityki  gospodarczej  ze szczególnym uwzględnieniem regionu małopolskiego organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego

http://www.iph.krakow.pl/


Sądecka Izba Gospodarcza

Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającą firmy krajowe z różnych branż gospodarki. Celem działalności Izby jest pełna i szeroka integracja środowiska gospodarczego. Sądecka Izba Gospodarcza zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa nowosądeckiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług. Zadania: nawiązywanie kontaktów z organizacjami polskimi i zagranicznymi o podobnym charakterze działania organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z sektora mśp.

http://www.sig.org.pl/


Tatrzańska Izba Gospodarcza

Tatrzańska Izba Gospodarcza jest samorządową organizacją o charakterze gospodarczym, której celem jest m.in. rozwój przedsiębiorczości, kształtowanie regionalnej polityki gospodarczej oraz doradztwo ekonomiczne. Jest jedyną samorządową organizacją z terenu Podhala o charakterze gospodarczym prowadzącą na tak szeroką skalę działalność charytatywną. Tatrzańska Izba Gospodarcza jako jedno z siedmiu stowarzyszeń przedsiębiorców jest członkiem Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego. Zadania: współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

http://www.tig.zakopane.pl/


Jurajska izba Gospodarcza

Jurajska Izba Gospodarcza z siedzibą w Zabierzowie jest samorządową organizacją gospodarczą działającą od 2001 roku. Jurajska Izba Gospodarcza jest organizacją opartą na społecznym działaniu – dobrowolne zrzeszenie się przedsiębiorców. Jurajska Izba Gospodarcza jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, jak również wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców. Zadania: zrzeszanie przedsiębiorców z regionu, tworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami podejmującymi działania o podobnym charakterze oraz właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego opracowywanie informacji na temat sytuacji gospodarczej regionu

http://www.jig.krakow.pl/


Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie jako Samorząd Gospodarczy działa od 1992 roku zrzeszając na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa tarnowskiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług. Izba realizuje działania statutowe we współpracy z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Zadania: promowanie gospodarki regionu tarnowskiego rozpowszechnianie informacji gospodarczej

http://www.chamber-tarnow.com.pl/index.php/en/


Chrzanowska Izba Gospodarcza

Chrzanowska Izba Gospodarcza funkcjonuje od 2001 roku jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców Prywatnych w Trzebini, zrzeszające podmioty gospodarcze z regionu Powiatu Chrzanowskiego. Od początku swojej działalności Izba realizuje szereg działań zmierzających do rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości, rozpowszechnianiu informacji dotyczących nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz wspieraniu i promowaniu firm zrzeszonych w ramach Izby. Zadania: Podejmowanie  inicjatyw  sprzyjających  rozwojowi  prywatnej działalności gospodarczej oraz  poprawianiu  warunków  tej  działalności.  Współtworzenie  i  współrealizacja   regionalnej   polityki   gospodarczej,  a   w tym  organizacja i prowadzenie przedsięwzięć  koncepcyjnych  oraz  wykonawczych  na  rzecz  rozwoju  gospodarczego  regionu

http://www.chrzanowskaizba.pl/


Krakowska Izba Turystyki

Krakowska Izba Turystyki została utworzona w 1992 roku jako organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze oraz inne firmy działające na rzecz obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce. Głównym celem działalności podmiotów zrzeszonych w ramach Izby jest promowanie turystyki, jako istotnego czynnika rozwoju turystycznego regionu. Zadania: współdziałanie z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim stwarzanie warunków do rozwoju i podnoszenie standardu usług turystycznych

http://www.kit.krakow.pl/


Klaster LifeScience Kraków

Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 roku jako sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie sieci współpracy firm i organizacji posiadających największy w Polsce potencjał rynkowy w obszarze m.in. sektora medycznego, kosmetycznego, biotechnologicznego oraz ułatwienie im współpracy naukowej ze światowym rynkiem LifeScience. Zadania: tworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych

https://lifescience.pl/


Klaster Zrównoważona Infrastruktura

Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt realizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu) zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. Klaster dostarcza rozwiązania przydatne w obszarach związanych z branża budowlaną, informatyczną i automatyki przemysłowej. Zadania: stworzenie sieci współpracy w obszarze Zrównoważonej Infrastruktury, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego rozwijanie kompetencji i zasobów z zakresu Zrównoważonej Infrastruktury dla celów optymalnego wykorzystywania istniejących możliwości

http://www.klasterzi.pl/


Centrum Transferu Technologii CITTRU

Centrum Transferu Technologii CITTRU powstało w 2003 roku jako jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadająca za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym. Celem działalności CITTRU jest upowszechnianie  wiedzy, wsparcie  innowacyjności,  rozwoju  umiejętności i  przedsiębiorczości  akademickiej  oraz wykorzystanie nowatorskich  rozwiązań  pracowników,  doktorantów  i  studentów  w  celu komercjalizacji wyników badań naukowych. Zadania: identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ kompleksowa ochrona prawna wyników badań

http://www.cittru.uj.edu.pl/


Centrum Transferu Technologii AGH

CTT AGH powołano o w 2007 roku w celu stworzenia mechanizmów ułatwiających i intensyfikujących transfer innowacyjnych technologii z AGH do przedsiębiorców i innych instytucji zewnętrznych. Centrum Transferu Technologii AGH działa w obszarach marketingu nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej oraz obsługi i finansowania transferu technologii. Zadania: wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy promocja oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej AGH dla przedsiębiorców  i inwestorów

http://www.ctt.agh.edu.pl/